INFORMACIÓ D’INTERÉS

Preguntes freqüents

Què és la filtració industrial?

La separació de sòlids d´una suspensió en un líquid, o de pols, mitjançant un mitjà porós que reté als sòlids i permet el pas del líquid/aire; es denomina filtració.

Quins són els teixits tècnics per a filtració?

Per a la filtració, els teixits tèxtils de cotó i de fibres sintètiques són els més utilitzats. Els teixits tècnics principals que es fabriquen a FINSA són de poliamida (PA), polipropilè (PP) i polièster (PES).
Tipus de fil: Monofilament, Multifilament, Fibra Tallada.
Tipus de lligament: Plana, Sarja i Satí.

Quin tipus de teixit és l'adequat per al meu procés?

Per a proporcionar solucions correctes en filtració industrial, a FINSA es valoren tots els paràmetres del procés de filtració a l´hora de determinar quin és el tipus de tela, teixit, la mida del porus i el lligament necessari. Hi ha diversos paràmetres del procés de filtració que s´han de considerar a l´hora de triar el teixit: la caiguda de pressió, la temperatura del fluid, la viscositat del mateix, el pes específic. La velocitat del flux, la mida i la natura de les partícules, influeixen en el despreniment de la torta del teixit.

Què és una tela teixida?

El fil es pot teixir de diferents formes, per exemple, el lligament pla (una passada per dalt i una altre per baix), o altres més complexes com la sarja o el satí, les quals potser són les més comuns. El tipus de lligament afecta en quant a l’eficàcia de la filtració es refereix, i al comportament del mateix.

Què és una tela no-teixida?

Les fibres de no-teixit estan unides per processos d´entrellaçat de les fibres, obtingut mecànicament per sistemes de punxonat, amb o sense malla suport. Aquest tipus de teles tenen una major superfície que les teixides. Presenten una mida de porus inferior i una major capacitat de filtració. A la vegada, presenten també la capacitat de poder tractar un major cabal volumètric.

Quina informació haig d'enviar per rebre una cotització?

Característiques generals de la tela filtrant actual o dades del procés i croquis/mides del filtre.

Quin tipus de rentat es pot aplicar a les teles filtrants?

Depenent de la composició de la tela actual, es pot rentar la tela amb un PH o temperatura adequada. Contacti amb el nostre Departament Tècnic.

Com allargar la vida dels mitjans filtrants?

No hi ha una resposta única. S´han d’estudiar a fons les condicions del seu procés. Contacti amb el nostre Departament Tècnic. Recomanacions: Realitzar un bon rentat de les teles, evitar que s’assequin i s’endureixin, evitar la fricció o atac químic en funció del polímer utilitzat.

Es pot realitzat un assaig de filtració al laboratori?

Contacti amb el nostre Departament Comercial per avaluar el cost de l´estudi, quantitat de producte necessària, etc..